Ochrana osobných údajovZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jsme společnost Testuj.to s.r.o., se sídlem Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 07652780 (dále také „my“), která propojuje výrobce a prodejce produktů prodávaných na trhu („Klienti“) s Vámi, kteří zkoušíte, testujete a hodnotíte jejich produkty. K propojení obou stran dochází na naší webové stránce https://www.testuj.to/ („Webová stránka“), prostřednictvím které Vám poskytujeme naše Služby.
Pojmy s velkými písmeny mají stejný význam, jako pojmy uvedené v Obchodních podmínkách, pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“) stanoveno jinak.
V tomto dokumentu se dozvíte, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, proč tak činíme, s kým osobní údaje sdílíme či jaká jsou Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů.
Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
A. OsobnÍ údaje, které zpracováváme
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování našich Služeb. Vaše osobní údaje získáváme především prostřednictvím Uživatelského účtu, který si založíte, prostřednictvím registračního formuláře. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme ve chvíli, kdy se chcete přihlásit k testování produktů. Pro přehlednost jsme zpracovávané osobní údaje rozdělili do následujících kategorií:
· Identifikační údaje, kterými jsou Vaše jméno a příjmení, pohlaví, věk, datum narození, doplňující informace o uživatelském účtu, profilová fotografie.
· Kontaktní údaje, kterými jsou adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo.
· Údaje ze sociálních sítí, kterými jsou odkaz na Váš profil na dané sociální síti a počet Vašich sledujících na sociální síti.
· Údaje spojené s testováním produktů, kterými jsou obsah recenzí, informace o Vašich preferencích a zkušenostech s užíváním produktů podobných testovanému produktu, informace o tom, jaké produkty chcete testovat, informace o užívání testovaného produktu, fotografie a videa a další informace související s plněním přihlášeného testování.
· Údaje spojené s průzkumem trhu, kterými jsou informace o počtu lidí ve Vaší domácnosti, výše příjmu domácnosti, počet a pohlaví dětí v domácnosti, popis Vašich zájmů a oblíbených volnočasových aktivit, informace o Vaší profesi v zaměstnání, informace o životním stylu apod. Všechny tyto údaje jsou poskytovány dobrovolně a nejsou závislé na vzniku vzájemného vztahu.
· Údaje o zdravotním stavu a další citlivé údaje, jako jsou např. informace o případném těhotenství, údaje o preferencích spojených se zdravotním stavem, sexuálním životem či sexuální orientací a další zvláštní kategorie osobních údajů, které mohou být důležité pro zajištění testování specifických produktů.
· Údaje obsažené v komunikaci, tj. informace, které uvedete v e-mailové komunikaci, kontaktním formuláři, případně další informace, které si při vzájemné komunikaci vyměníme.
· Cookies a další technické údaje, kterými jsou údaje získané z technických souborů a podobných nástrojů a technologií, které používáme pro účely popsané dále v textu.
B. Účely zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce osobních údajů pro níže uvedené účely zpracování:
Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich Služeb prostřednictvím Aplikace
B.1 Poskytování Služeb a souvisejících informací
Osobní údaje primárně zpracováváme, abychom Vám mohli poskytnout naše Služby v souladu s Obchodními podmínkami a plnit naše povinnosti vůči Vám jako Uživateli. Součástí tohoto zpracování je využívání osobních údajů pro účely vytvoření uživatelského účtu, uzavření smlouvy, komunikace v souvislosti s poskytováním Služeb a uzavřením smlouvy a poskytnutí Služeb (zejména zprostředkování testování produktů) v tom rozsahu, ve kterém nezasahuje do účelu uvedeného v čl. B.2 těchto Zásad, předání informací společnosti, pro kterou je testování prováděno za účelem zaslání produktů a zajištění případné komunikace v souvislosti s testováním.
Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje ze sociálních sítí, Údaje spojené s testováním produktů, Údaje obsažené v komunikaci.
Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi Vámi a námi a nezbytnost učinit kroky na Vaši žádost před uzavřením smlouvy. Údaje jsou zpracovány po dobu uzavřené smlouvy a dále po dobu nezbytnou pro plnění povinností z takové smlouvy.
V rámci poskytování Služeb se může jednat o produkty, které svou povahou mohou být problematické pro některé skupiny lidí, a to ať už na základě zdravotního stavu, nebo aktuálního stavu. Zároveň také mohou být pro Klienty, pro které je testování prováděno, důležité další specifické informace o konkrétních segmentech. Z tohoto důvodu můžeme v rámci vyplnění formuláře k testování vyžadovat také Údaje o zdravotním stavu a další citlivé údaje. Tyto zvláštní kategorie osobních údajů budou zpracovávány na základě Vašeho výslovného souhlasu ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas však bude povinný pro poskytnutí konkrétní Služby, neboť bez jeho poskytnutí by mohla vzniknout nepřiměřená újma nebo by nemohly být naplněny podmínky smluvního vztahu mezi námi a Klienty, pro kterou zajišťujeme testování. Souhlas je udělen na dobu trvání poskytování Služeb, respektive konkrétního testování.
B.2 Průzkum trhu, rozpoznání cílové skupiny a marketing
Vaše údaje můžeme také zpracovávat za účelem provádění průzkumů trhu, tržního chování a preferencí našich Uživatelů a pro marketingové účely našich Klientů, kteří Vám na základě Vašeho souhlasu mohou zasílat nabídky produktů či jiná marketingová sdělení. Abychom mohli přesněji nabízet testované produkty správné cílové skupině a abychom Vám mohli lépe připravovat a nabízet Služby, můžeme Vaše osobní údaje používat také k rozlišení, do které cílové skupiny na základě Vámi poskytnutých informací patříte. V rámci zpracování za tímto účelem může docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování Vašich osobních údajů.
Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje ze sociálních sítí, Údaje spojené s testováním produktů, Údaje spojené s průzkumem trhu, Údaje o zdravotním stavu a další citlivé údaje, Údaje obsažené v komunikaci.
Právním základem tohoto zpracování je Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, který můžete kdykoliv odvolat. I v případě odvolání souhlasu je zpracování prováděné před odvoláním souhlasu zákonné. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu existence Vašeho souhlasu, ale maximálně po dobu 5 let od udělení souhlasu. Údaje spojené s průzkumem trhu mohou být následně sdíleny s třetími osobami, zejména s našimi Klienty.
B.3 Ochrana našich práv a právních zájmů
Vaše údaje můžeme zpracovávat za účelem ochrany našich práv a právních zájmů. Zejména v souvislosti s jednáním u soudních orgánů a jiných orgánů veřejné moci, případně v souvislosti s interním vyřízením Vašich nároků.
Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje ze sociálních sítí, Údaje spojené s testováním produktů, Údaje obsažené v komunikaci.
Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na ochraně našich práv. Údaje jsou zpracovávány maximálně do uplynutí 10 let od ukončení uzavřené smlouvy (popř. v případě zahájení sporu i déle), nebo po dobu 5 let od sběru osobních údajů, pokud k uzavření smlouvy nedošlo.
Na základě uděleného souhlasu uvedeného v bodě B.1. těchto Zásad pro účely využívání Údajů o zdravotním stavu a další citlivé údaje můžeme tyto zvláštní kategorie osobních údajů využít také pro ochranu vlastních právních nároků, a to zejména v situacích, kdy by došlo k poskytnutí nepřesných údajů a ke vzniku újmy, a to jak na naší straně, tak na straně Klienta.
B.4 Plnění právních povinností
Můžeme také zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom splnili naše právní povinnosti, zejména v oblasti účetní a daňové. K tomu může dojít v případě, že bychom od Vás přijímali platby, k jejichž úhradě by Vám mohla vzniknout povinnost při neplnění Vašich povinností vyplývajících z obchodních podmínek.
Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje ze sociálních sítí, Údaje spojené s testováním produktů, Údaje obsažené v komunikaci.
Právním základem pro toto zpracování je plnění našich právních povinností. Údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou právními předpisy, například v oblasti daní až po dobu 10 let.
B.5 Zasílání obchodních sdělení
Vaše osobní údaje můžeme také využívat k tomu, abychom Vám zasílali nabídky související s našimi Službami a naší společností. Obchodní sdělení Vám budeme zasílat za předpokladu, že nám s takovým zasíláním nevyslovíte nesouhlas. Tedy před dokončením registrace uživatelského účtu můžete vybrat, že si nepřejete dostávat obchodní sdělení.
Za tímto účelem zpracováváme Vaše Identifikační údaje a Kontaktní údaje (e-mailová adresa).
Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem, který spočívá v přímém marketingu. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, dokud nám zasílání obchodních sdělení neodmítnete, což můžete učinit v každém jednotlivém e-mailu. Odmítnutí je považováno za vznesení námitky v souvislosti s přímým marketingem.
B.6 Zajištění komunikace
Prostřednictvím naší Webové stránky nás můžete kontaktovat prostřednictvím chatu, můžete využít kontaktní e-mail, vyplnit některý z formulářů dostupných na Webové stránce apod. Následně může probíhat vzájemná komunikace mezi Vámi a námi. V takovém případě budeme zpracovávat Vaše osobní údaje právě pro účely zajištění vzájemné komunikace.
Za tímto účelem zpracováváme vaše Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje obsažené v komunikaci.
Právním základem je náš oprávněný zájem, který spočívá v zajištění komunikace s Vámi. Osobní údaje jsou uloženy po dobu nezbytnou pro vyřízení vzájemné komunikace, případně, pokud dojde k navázání smluvního vztahu, po dobu trvání tohoto smluvního vztahu.
Soubory cookies
B.7 Provoz Webové stránky a její bezpečnost (nezbytné)
Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem základního fungování a provozu Webové stránky, její stability a bezpečnosti, ke zlepšení uživatelského komfortu, pro vnitřní fungování Webové stránky, Vaší identifikaci jako uživatele při užívání Uživatelského účtu a při Vašich opakovaných návštěvách Webové stránky.
Za tímto účelem zpracováváme Cookies a další technické údaje, které mohou být uloženy do Vašeho zařízení, se kterým přistupujete na Webovou stránku a k Uživatelskému účtu.
Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na řádném fungování a bezpečném provozu naší Webové stránky. Údaje jsou zpracovávány zpravidla po dobu Vaší návštěvy na Webové stránce, nanejvýše po dobu 1 roku od jejich získání.
B.8 Analýza provozu a užívání Webové stránky (analytika)
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom pochopili, jak návštěvníci používají naši Webovou stránku. V rámci toho můžeme sledovat návštěvnost Webové stránky, Vaše uživatelské chování na Webové stránce, optimalizovat Webovou stránku a obecně zajistit, aby Vaše návštěva Webové stránky byla plynulejší a uživatelsky příjemnější.
Za tímto účelem zpracováváme Cookies a další technické údaje.
Právním základem zpracování Cookies a dalších technických údajů je Váš souhlas udělený prostřednictvím lišty se soubory cookies. Osobní údaje jsou zpracovávány až do odvolání Vašeho souhlasu, v každém případě však maximálně do 1 roku od Vaší návštěvy Webové stránky. Vaše osobní údaje mohou být při tomto zpracování předávány také třetím stranám, zejména poskytovatelům analytických nástrojů a souborů cookies.
B.9 Propagace Webové stránky (marketing)
S Vaším souhlasem můžeme za tímto účelem zpracovávat údaje cookies, které nám usnadňují lépe Vás poznat a lépe zacílit reklamu (marketingové cookies). V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje předány třetím stranám.
Právním základem pro zpracování je tedy Váš souhlas udělený prostřednictvím lišty se soubory cookie. Osobní údaje jsou zpracovávány až do odvolání Vašeho souhlasu, v každém případě však maximálně do 1 roku od vaší návštěvy Webové stránky.
C. Sdílení osobních údajů
Výše uvedené osobní údaje zpracováváme jako tzv. správci osobních údajů. Tedy určujeme účely a prostředky zpracování. To my jsme se rozhodli, jaké osobní údaje po Vás budeme v rámci Uživatelského účtu požadovat.
V některých případech ale Vaše osobní údaje zpracováváme jako tzv. zpracovatelé osobních údajů. K tomu dochází zejména při zpracování Údajů spojených s testováním produktu. Rozsah zpracovávaných údajů a důvod jejich zpracování totiž v takovém případě určili naši Klienti, pro které testování ve spolupráci s Vámi provádíme. O zpracování Vašich údajů v případech, kdy je správcem osobních údajů některý z Klientů, Vás tedy informuje tento Klient. Vůči němu také v takovém případě můžete vykonávat Vaše práva podle GDPR.
Může se stát, že budeme pro zpracování osobních údajů využívat také třetích stran, které nám pomáhají poskytovat naše Služby nebo jsme v některých situacích povinni osobní údaje sdílet. Tyto třetí strany vystupují jako tzv. příjemci osobních údajů. Konkrétně se jedná o:
· Klienty (poskytovatele testovaných produktů), a to zejména pro účely zaslání produktů pro účel poskytnutí Služby;
· poskytovatele systému, který zajišťuje rozesílku e-mailů a obchodních sdělení;
· poskytovatele služeb souvisejících s účetnictvím a daněmi;
· poskytovatele překladatelských služeb;
· poskytovatele cloudového úložiště a infrastruktury;
· poskytovatele souborů cookies a nástrojů sloužících marketingovým účelům a analýze návštěvnosti a uživatelskému chování v rámci webu;
· společnost Microsoft Ireland Operations Limited zajišťující služby cloudového úložiště a poskytující analytické nástroje. Pokud by osobní údaje byly sdíleny se společností Microsoft Corporation, je tato společnost registrována v Data Privacy Framework;
· společnost Google Ireland Limited, která nám poskytuje analytické nástroje. Pokud by osobní údaje byly sdíleny se společností Google LLC, je tato společnost registrována v Data Privacy Framework.
Vedle tohoto můžeme v rámci účelu „Plnění právních povinností“ sdílet Vaše osobní údaje s určitými třetími stranami v postavení správců údajů, pokud jsme k tomuto povinni na základě příslušné legislativy (zejména orgány správy, policejní orgány a soudní orgány). Stejně tak můžeme být povinni sdílet Vaše údaje s osobami (např. poskytovateli testovaných produktů), které namítají, že byly poškozeny Vaším jednáním.
Pokud sdílíme Vaše osobní údaje se správci a zpracovateli ve třetích zemích (mimo EHP), činíme tak jen v případě, kdy je zde rozhodnutí Evropské komise, že určitá země mimo EHP zajišťuje dostatečnou úroveň ochrany údajů, včetně případů, kdy správci či zpracovatelé přijali dodatečná opatření ochrany údajů, například Závazná podniková pravidla (BCR) nebo Standardní smluvní doložky (SCC).
D. Vaše práva při zpracování a možnost jejich výkonu
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva uvedená v následujících odstavcích. Máte právo (i) požadovat přístup k Vašim osobním údajům; (ii) odvolat Váš souhlas; (iii) požadovat opravu Vašich osobních údajů; (iv) požadovat výmaz Vašich osobních údajů; (v) požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů; (vi) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů; (vii) uplatnit námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; nebo (viii) uplatnit stížnost u příslušného dozorového úřadu.
Ve všech otázkách souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať už se jedná o otázku, výkon práv, zaslání stížnosti k našim rukám apod., se můžete obracet prostřednictvím chatu na Webové stránce nebo e-mailu na adrese testovani@testuj.to.
Vaše žádost bude zpracována bez zbytečného odkladu, nanejvýše ve lhůtě 1 měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce. Vždy Vás samozřejmě informujeme o jakémkoli takovém prodloužení a jeho důvodu.
Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, jak je popsáno níže.
D.1 Právo na přístup
Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje či nikoli.
Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte současně právo požadovat přístup k informacím o účelu a rozsahu zpracování, příjemcích údajů, době zpracování, právu na opravu, výmaz, omezení zpracování a podání námitky proti zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu a o zdrojích osobních údajů (tyto informace již jsou uvedeny v tomto dokumentu).
Stejně tak nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopii poskytujeme bezplatně, další již mohou být zpoplatněny. Rozsah poskytnutých údajů může být omezen tak, aby nedošlo k zásahu do práv a svobod jiných osob.
D.2 Právo odvolat souhlas
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu však nemá vliv na oprávněnost zpracování před udělením takového souhlasu, a nepovede ani k ukončení zpracování osobních údajů, které již byly anonymizovány. V případě, že by došlo k odvolání souhlasu ve smyslu účelu B.1. těchto Zásad, může to mít za následek skutečnost, že se nebudete moci zúčastnit testování, ke kterému jste se přihlásili.
D.3 Právo na opravu
Máte právo požadovat od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Podle účelu zpracování můžete mít také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
D.4 Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:
· Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly získány či zpracovávány;
· odvoláte souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování:
· vznesete námitku proti zpracování a neexistují další převažující důvody pro zpracování, popř. vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu;
· osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.
Toto právo však nemůžete uplatnit v případě, kdy je zpracování potřebné pro splnění našich právních povinností či nám svěřených úkolů ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.
D.5 Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:
· popíráte přesnost Vašich osobních údajů; v takovém případě můžete požadovat omezení zpracování do doby ověření přesnosti osobních údajů;
· zpracování je v rozporu s právními předpisy a místo výmazu budete požadovat omezení zpracování osobních údajů;
· Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly získány či zpracovávány, avšak Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
· vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě můžete požadovat omezení zpracování do doby ověření, zda naše oprávněné zájmy převažují.
D.6 Právo na přenositelnost
Máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo pro splnění smlouvy. Tyto údaje předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu Vám či Vámi určenému správci, pokud to je technicky proveditelné. Rozsah poskytnutých údajů může být omezen tak, aby nedošlo k zásahu do práv a svobod jiných osob.
D.7 Právo na námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše údaje přestaneme zpracovávat, pokud neexistují další převažující důvody pro zpracování či pokud není zpracování potřebné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, popř. pokud vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu.
E. Právo podat stížnost
Vedle možnosti uplatnění práv u naší společnosti také můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
F. Změny těchto informací o zpracování

Tyto Zásady jsou účinné od 19.3. 2024 Jsme oprávněni tyto informace o zpracování čas od času měnit, proto je prosím pravidelně kontrolujte. Jakékoli změny tohoto dokumentu zveřejníme na našich Webových stránkách.